vps交流

v.ps香港测评


等我慢慢放图
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  14.88 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.56 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.30 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.74 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.3.182  31.56 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  31.47 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  32.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.37.217  57.89 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  202.97.17.89  110.32 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16  36.112.241.74  82.80 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  94.38 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  113.77 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  14.94 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.77 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.67 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.71 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.36 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  57.71 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.182  30.05 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.91 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.123.102  59.90 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  101.95.95.10  60.17 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  180.169.255.114  71.29 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  57.73 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  15.92 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.69 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.41 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.77 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.51 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.45 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.182  30.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  31.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  30.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.81 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  *
15  *
16  14.147.127.18  88.55 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  58.60.188.222  83.83 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  24.86 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.74 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.30 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  6.48 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.40 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.42 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  223.120.2.49  2.90 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8  223.120.3.182  30.16 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  31.88 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.37.217  58.90 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.123.10  87.82 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  202.106.50.1  79.09 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-

v.ps香港测评

单线程测试

lzlancom 发表于 2022-9-24 21:18
有这家以前hk的1g带宽1t流量的,年付41还是43欧,三网cmi,移动使用感觉还行,现在mini的好像不是三网cmi啦 …

– 1GB RAM
– 2x vCPU
– 20GB SSD space
– 1TB transfer
– 1Gbps uplink
– 1x IPv4
– 1x IPv6
– KVM/Proxmox
– €2.98/month w/ coupon code CIV1EF9OYXY
– €28.09/year w/ coupon code CIV1EF9OYXY

这配置吧?黑五那时候 屏蔽国内IP访问。。国人买砍单。。闪购那10个 (70% off)也是狂砍单。。。不过坛里 有几个老哥买到。。。

上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  18.28 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  10.91 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  6.35 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.26 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.41 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.186  31.56 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  30.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.94.2  35.36 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  219.158.46.141  59.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.113.197  65.00 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  *
16  139.226.201.146  67.67 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.22.97.1  59.71 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  21.78 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  8.40 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.25 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.68 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.34 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.3.178  30.11 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.98 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  221.183.123.2  96.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  219.158.9.73  88.14 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  120.80.144.34  123.26 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
18  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  91.79 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  20.46 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.76 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.45 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  7.78 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.25 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.36 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  223.120.2.49  2.73 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8  223.120.2.10  6.48 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9  223.120.22.21  39.63 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.114  41.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.201  43.60 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.122  49.83 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.46.178  44.35 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.110.162  47.45 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  53.32 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  16.52 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  1.28 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.45 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.75 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.38 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.22.106  27.38 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.174  29.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.69  28.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.50  31.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  211.136.190.234  33.26 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  211.136.112.252  34.04 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  211.136.112.200  34.04 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  23.05 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.67 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.29 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.73 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.2.6  6.60 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9  221.183.55.74  9.25 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.176.24.61  11.12 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.176.24.181  10.29 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  111.24.4.245  13.63 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.71.70  14.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.110.170  16.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  17.24 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  22.20 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  33.50 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.56 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  11.81 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  xtom2-10g.hkix.net (123.255.90.251)  0.46 ms  *  中国, 香港, hkix.net
6  cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118)  1.82 ms  *  中国, 香港, hkix.net
7  101.4.114.181  39.94 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
8  *
9  101.4.118.213  36.09 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  63.22 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

** 测试时间: 2022年 09月 24日 星期六 10:51:17 UTC

** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–
** 您的网络为: xTom (95.214.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  No
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: DE)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+:                          Yes
iQyi Oversea Region:                   INTL
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
Spotify Registration:                  Yes (Region: DE)
Steam Currency:                        EUR
=======================================

** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–
** 您的网络为: xTom (2403:2c80:b:*:*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本

检测脚本当天运行次数: 1402; 共计运行次数: 3266273

三网测速图呢?v.ps香港测评
v.ps香港测评

Oracle. 发表于 2022-9-24 18:55
三网测速图呢?

急啥在测 刚买的

不知道晚高峰怎么样
没绕JP? 我看官方那个测试IP是绕了JP,延迟90多ms

pengit 发表于 2022-9-24 18:57
没绕JP? 我看官方那个测试IP是绕了JP,延迟90多ms

移动cmi直连,别的不知道
你也可以提供一个你认为好用的脚本我来测试

来个测试网关?
赞(0)
版权声明:本贴采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
帖子名称:《v.ps香港测评》
帖子链接:https://daima.eu.org/167955.html
此贴由用户自行发布讨论,不代表本站立场。如有违反相关法律法规请及时联系:mail.png 删除
Telegram交流群:加入聊天